XVIII Zjazd Sprawozdawczy NSZZF i PW 18-19 czerwca 2019 roku w OSSW w Popowie

W dniach 18 i 19 czerwca bieżącego roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbył się XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów NSZZF i PW.
W obradach Zjazdu uczestniczyli oczywiście delegaci z katowickiego Zarządu Okręgowego NSZZF i PW wybrani 
na majowej Okręgowej Konferencji w Koniakowie. Zarząd Okręgowy w Katowicach reprezentowało łącznie dziewięciu delegatów.  
Poniżej kilka ważniejszych informacji z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZF i PW. 

1. Relacja komisji mandatowej – zjazd uznano za ważny
2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Komisji Mandatowej
4. Wybory do poszczególnych komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków, komisji statutowej oraz do prezydium Zjazdu (do każdego     z tych organów został wybrany przedstawiciel Zarządu Okręgowego w Katowicach)
5. Odwołania do Zjazdu Delegatów od uchwał – kar wymierzonych przez Zarząd Główny (m.in. Andrzeja Kołodziejskiego i Leszka Wawrzyniaka z naszego okręgu).
W wypadku Andrzeja Kołodziejskiego odwołanie odrzucono przede wszystkim z powodu: niewykonywania uchwał Zarządu Głównego, krytyki działań Zarządu Głównego, a przede wszystkim popieraniu wprowadzania w Służbie Więziennej pluralizmu związkowego.
W wypadku Leszka Wawrzyniaka karę wotum nieufności, po długiej i wyczerpującej dyskusji, zamieniono na karę upomnienia.
6. Dyskusja na temat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. 
Zgodnie przyjęto, iż współpracę z pozostałymi służbami mundurowymi warto kontynuować i zacieśniać.
7. Dyskusja na temat RDS. 
Uznano, iż warto mieć przedstawicieli NSZZF i PW w Radzie Dialogu Społecznego.
8. Propozycje kilku zmian statutowych. 
Ze zmian jakie zaproponowano na zjeździe pomysł wywodzący się z naszego okręgu, aby w Oddziałach Zewnętrznych mogły powstawać odrębne organizacje terenowe – nie znalazł poparcia.
Aprobatę zyskała natomiast propozycja podwyższenia składki członkowskiej związkowcom – emerytom. Nowa składka emerycka będzie wynosić 10 złotych miesięcznie (jak zostaną zarejestrowane zmiany w statucie w KRS).
Wniosek w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie będzie w dalszym ciągu wymagał pozytywnej opinii Zarządu Głównego. Wymagana jest po prostu opinia.
9. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
Z ważniejszych wniosków jakie zaproponowano podczas zjazdu można wymienić:
Wniosek o wystosowanie pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wykorzystania kamer w jednostkach penitencjarnych – wniosek zyskał poparcie.
Wniosek o przyśpieszenie prac legislacyjnych nad podwyżkami dla pracowników cywilnych SW, w związku z niepokojącymi opóźnieniami – wniosek zyskał poparcie.
Wniosek do Prezydenta RP o wycofanie się z projektu wprowadzenia pluralizmu związkowego w SW i tym samym upolityczniania SW – wniosek zyskał poparcie.
Wniosek o odwołanie członka Głównej Komisji Rewizyjnej „reprezentującego” Zarząd Okręgowy w Katowicach, w związku z brakiem rekomendacji i poparcia macierzystego okręgu – wniosek nie zyskał poparcia.